Sprawy karne

Prowadzona przez adwokata Andrzeja Kaliskiego kancelaria Adwokacka świadczy także pomoc prawną w zakresie obrony karnej w postępowaniach o przestępstwa i wykroczenia oraz o przestępstwa karnoskarbowe. Udział adwokata jako obrońcy w postępowaniach karnych jest nie do przecenienia. Osoby prowadzące postępowania karne wykorzystują często niedoświadczenie klientów, którzy nie mieli styczności z machiną procedury karnej i występują bez adwokata. Często kończy się to narzucaniem rozwiązań korzystnych dla organu prowadzącego postępowanie, a nie dla klienta. Stąd też ważny jest udział adwokata w jak najwcześniejszym etapie sprawy, kiedy można kształtować tok postępowania.

Kancelaria adwokata Andrzeja Kaliskiego świadczy obronę karną w postępowaniu przygotowawczym, prowadzonym przez prokuratora lub policję. Postępowanie przygotowawcze ma bardzo istotne znaczenie, zwłaszcza po dokonanej w połowie 2015 r. tzw. Wielkiej Nowelizacji procesu karnego. Obecnie istnieje wiele możliwości kształtowania przez obrońcę przyszłego orzeczenia sądowego już na etapie postępowania przygotowawczego, a to ze względu na wprowadzone nowelą tzw. tryby konsensualne, czyli możliwości uzgadniania treści wyroku w układzie – podejrzany – prokurator – pokrzywdzony.

Zasadniczym etapem postępowania karnego, który kończy się orzeczeniem merytorycznym co do odpowiedzialności karnej osoby, jest postępowanie przed sądem. Adwokat Andrzej Kaliski prowadzi skuteczne obrony przed sądami powszechnymi obu instancji. Nowelizacją kodeksu postępowania karnego wprowadzono zasadę kontradyktoryjności procesu karnego. Wedle nowego modelu to prokurator i obrońca przeprowadzają przed sądem dowody, a bezstronny sędzia ma wydać, na podstawie wyników tej walki procesowej, słuszny wyrok. Ta nowa sytuacja prawna powoduje zwiększenie znaczenia obrońcy w procesie karnym.

Istotną zmianę wprowadził także ustawodawca w zakresie katalogu i zasad stosowania kar za przestępstwa. Pod rządami nowego procesu karnego orzekanie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania (która do tej pory była orzekana w 60 % spraw karnych) ma być poważnie ograniczone. Obecnie wprowadzono na szerszą skalę karę ograniczenia wolności, kary pieniężne oraz upowszechniono dozór elektroniczny. Dotychczasowy model postępowania, w którym to sąd przeprowadzał i gromadził dowody jest już przeszłością. Obecny proces ma być walką procesową dwóch profesjonalistów – prokuratora i adwokata – obrońcy. Stąd też istotny jest właściwy wybór profesjonalnego pełnomocnika procesowego, a tym samym – podjęcie współpracy z doświadczoną kancelarią adwokacką.

Nasza kancelaria prawna kompleksowo analizuje sytuację w jakiej znalazł się klient oskarżany o popełnienie czynu zabronionego, a następnie ustalamy i wdrażamy kilkustopniową strategię jak najkorzystniejszego zakończenia sprawy. Analizujemy wszystkie dowody zebrane przez oskarżenie oraz sami wprowadzamy do procesu dowody korzystne, składając aktywnie wnioski dowodowe, ale też korzystamy z dowodów prywatnych jak opinie prywatne, eksperymenty, wyniki badań.

W toku procesu realizujemy także uprawnienia procesowe osób pokrzywdzonych jako pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych. Kancelaria reprezentuje klientów także w postępowaniach apelacyjnych i kasacyjnych przed Sądem Najwyższym.